ZWROT PRODUKTU

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 Dni kalendarzowych:
  1. w przypadku kupna jednego Produktu –  od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie Produktu;
  2. w przypadku zakupu wielu Produktów, które są dostarczane osobno – od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniego z Produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniego z Produktów;
  3. w przypadku zakupu Produktów, które są dostarczane partiami lub w częściach – od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;
  4. w przypadku umowy podlegającej regularnemu dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie pierwszego z Produktów.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w przypadkach opisanych przepisami prawa, przede wszystkim:
  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  4. umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego Sprzedawcy w dowolny sposób. Kupujący może skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu.
 4. Kupujący, odstępując od Umowy zawartej na odległość, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w terminie 14 Dni kalendarzowych od daty złożenia odstąpienia. Produkty zwracane przy odstąpieniu od Umowy należy wysłać na adres:
  Mebelpłyt
  ul. Młodzianowska 73
  26-660 Radom.
  Uprzejmie prosimy o dołączenie do zwracanego Produktu Dowodu zakupu lub jego kopii.
 1. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący. Jeżeli Produkt ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą Kupujący poniesie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (np. koszty wysyłki Produktu przez kuriera).
 2. Przed skorzystaniem z prawa odstąpienia od Umowy, Kupujący może skorzystać z Produktu zakupionego na odległość, tylko w taki sposób w jaki można to zrobić w sklepie stacjonarnym, nie może natomiast takiego Produktu używać. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W przypadku wyrządzenia szkody, polegającej na zmniejszeniu wartości Produktu, będącej wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, Sprzedawca wystawi notę obciążającą na Kupującego, co będzie skutkowało pomniejszeniem wartości zwrotu płatności o wartość szkody lub wezwie Kupującego do pokrycia wartości szkody.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca gwarantuje zwrot wszystkich otrzymanych od Kupującego płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy do Kupującego, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 Dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu odesłania go, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami. W przypadku zwrotu środków za płatność dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego. W przypadku płatności przy użyciu metod płatności elektronicznej, płatności za pobraniem czy płatności rekurencyjnej konieczne jest podanie przez Kupującego numeru konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot.
 5. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy i wysłania Produktu na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem Sprzedawca obciąży Kupującego poniesionymi kosztami przesyłki.
 7. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących niebędących Konsumentami.

GWARANCJA

 1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są gwarancją jakości na sprawne działanie Produktu wyszczególnionego na Dowodzie zakupu, której udziela Sprzedawca.
 2. Okres gwarancji rozpoczyna bieg z chwilą zakupu lub montażu oryginalnego Produktu przez pierwszego Kupującego (użytkownika końcowego).
 3. Uprawnienia Kupującego z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie po upływie okresu gwarancji.
 4. Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej obsługi, magazynowania, nieumiejętnej konserwacji, niezgodne z warunkami określonymi w instrukcji obsługi i eksploatacji oraz wskutek innych przyczyn, niezawinionych przez producenta, powodują utratę świadczeń gwarancyjnych.
 5. W celu zgłoszenia reklamacji, Kupujący powinien wysłać na adres e-mail: kontakt@strefahpl.pl wypełniony Formularz reklamacyjny. Kupujący proszony jest o dołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii oraz karty gwarancyjnej. Z powodów technicznych i organizacyjnych reklamacja zgłoszona przez Formularz reklamacyjny na stronie Sklepu będzie rozpatrywana szybciej.
 6. Zgłoszona reklamacja podlega weryfikacji przez Sprzedawcę, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy Kupującego. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 Dni kalendarzowych od momentu jej pisemnego zgłoszenia.
 7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Produktu wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

ADRES

26-612 Radom
ul. Przemysłowa 3B

NAPISZ DO NAS

Przetwarzanie danych